Anasayfa » Yönetim » Yönetim Kurulu Tanımı ve Görevleri

Yönetim KuruluMADDE 1- Yönetim Kurulu 1 Başkan ve 5 Üyeden oluşur.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde hizmette yaş’ı bulunanı Yönetim Kurulunun tabi üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer 3 üyesi Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kurulu’na atanacakların DİSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte ve işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Üyeler Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel yada kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel Katma ve Özel Bütçeli İdarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerin kadrolarında Yönetim Kurulu’na getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait bütün hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

MADDE 2 -

a.  Kuruluş amacına uygun olarak DİSKİ’nin çalışmasına esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek.
b.  Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe ve bilanço kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin ön incelemeleri yaparak Genel Kurula sunmak,
c.  Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
d.  Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak
e.  Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satınalma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sırasını belirleyerek Genel Müdüre yetki verir.
f.   Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlemlerini karara bağlamak.
g.  Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlarını karara bağlamak.
h. Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak.
i.  10 yıldan az süreli veya yıllık 3 milyar TL.’dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya ihtifak sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek
j.  Dava değeri 100 Milyon TL.’nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak
k.  Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak.
l.  Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek.
m.  Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak.
n.  Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Diyarbakır Büyük şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak.
o.  Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.


 

(412) 252 29 90 - [email protected]
© 2018 Diski - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü