İçmesuyu Dairesi Başkanlığıe-mail   : [email protected]

 

GÖREV TANIMI:

 • Kuruluşumuzun uzun vadeli hazırlanan içmesuyu yatırım programlarına göre projesi olmayan kısımların projelerini hazırlamak veya ihale yoluyla hazırlatmak, projesi olan kısımların ise projelerinin güncelleştirilmesini sağlayarak inşaası için, Kuruluşumuza bağlı diğer ilgili birimlere iletmek,
 • Şebeke hidrolik modelinin kurulması ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’ye yönelik çalışmalarda bulunmak ve şebeke planlarına işlemek, arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistikleri hazırlamak,
 • İçme suyu şebekesi tesis etmek, şebeke üzerine gerekli sistemleri (SCADA vb.)  kurarak içme suyu sistemini optimum şartlarda işletmek,
 • Kooperatiflerden ve diğer Kamu Kurum Kuruluşlarından gelen şebeke projelerinin incelenmesi ve onaylanmasına müteakiben yaptırımını sağlamak ve işin bitiminde tanzim olunan işletme projelerini onaylayarak ilgili birimlere göndermek ve arşivlemesini yapmak.
 • İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızaları en kısa sürede onarmak, şebeke elemanlarının periyodik bakımını yapmak,
 • Şebeke fiziki kayıplarını, gerekli teknolojik imkânları kullanarak en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
 • İdari (aboneli/abonesiz) kaçakları gidermek amacıyla gerekli önlemleri almak, denetimleri yerine getirmek, uyarı ve cezai müeyyideleri uygulamak,
 • Yeraltı sondaj kuyularının, pompa istasyonlarının her türlü bakım ve onarımını yapmak, sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak,
 • Jeolojik ve hidrojeolojik etütler yapmak/yaptırmak, yer altı sondaj kuyularının açılmasını ve denetimini sağlamak,
 • Emrinde çalışanların yıllık mazeret, ücretsiz ve diğer izin taleplerini birimin iş akışını aksatmayacak şekilde hazırlayarak amirine sunmak.
 • Elemanlarının iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlamak.
 • Genel Müdürlükçe verilen görev yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak.

 

(412) 252 29 90 - [email protected]
© 2018 Diski - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü