Bilgi İşlem Daire Başkanlığıe-mail   : [email protected]

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine göre bütçeyle ödenek tahsis edilen kalemlerde harcama yetkilisi sıfatı ve idari sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
 • Genel Müdürlük stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan Daire Başkanlığı ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak,
 • DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün tüm birimlerinin iş ve işlemleri ile ilgili gereklilik arz ettiği ve DİSKİ imkânlarının el verdiği ölçüde otomasyona geçirilmesini ve otomasyonun devamlılığını sağlamak,
 • Bilgisayara geçiş aşamasında diğer başkanlıklarla iletişim kurarak gerekli donanım ve uygulama yazılımlarının teminini sağlamak, İşletim aşamasında destek verilmesini sağlamak,
 • Başkanlığın çalışmalarına ve görevlerine ilişkin ileriye dönük geliştirici önlemler almak ve Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak,
 • Genel Müdürlükçe verilen diğer işleri yapmak.
 • Bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak.
 • İdarenin, bilişim projelerini planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak ve projeleri uygulama safhasına getirmek,
 • İdarenin, bilgi teknolojileri ile yürütülecek işlerinin ilgili birimle koordineli şekilde tespitinin yapılmasını, sistem analizinin yapılmasını, yazılımların hazırlanmasını, kullanıcıların eğitilmesini, kullanıma açılmasını, yazılımların günün ihtiyaçları doğrultusunda güncelliğini sağlamak.
 • İdarenin, bilgi teknolojileri altyapısını, teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirmek.
 • İdare birimlerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edip, birimlerin kullanımına sunulması ile ilgili projeler hazırlamak, Bilgi Teknolojileri alanındaki kurum kullanıcılarına İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile koordineli olarak eğitim vermek. 

(412) 252 29 90 - [email protected]
© 2018 Diski - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü